tennguoidepnhat.net
Thư khen cháu Đặng Phúc Hải (6-1948)
Gửi cháu Đặng Phúc Hải, Liên lạc viên huyện đội Kim Môn, Cháu Hải, Bác rất vui lòng biết rằng: Trong trận đánh giặc ở Kim Môn, ngày 26-3-1948, gặp một hoàn cảnh rất khó khǎn nguy hiểm, cháu đã rất …