tennguoidepnhat.net
Thư gửi ông Trưởng ty bình dân học vụ Hà Tĩnh (8-1948)
Tôi rất vui lòng nhận được báo cáo rằng: tỉnh Hà Tĩnh đã có mấy làng thanh toán nạn mù chữ. Kết quả ấy là do ông khéo tổ chức và lãnh đạo, do các nam nữ giáo viên chịu khó và cố gắng, do đồng bào h…