tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào Quỳnh Côi (8-1948) (1)
Tôi rất vui mừng được Đặc uỷ đoàn Chính phủ và Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh Thái Bình báo cáo rằng: cuối tháng 6 nǎm nay, toàn dân huyện Quỳnh Côi đã thoát nạn mù chữ. Đó là một thắng lợi vẻ …