tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào các tỉnh có đê (30-6-1948)
Hỡi đồng bào những tỉnh có đê! Từ ngày ta đánh Nhật đuổi Pháp tranh được chính quyền, lập nước Dân chủ Cộng hoà, chúng ta đã ngǎn được giặc đói, giặc dốt, giặc lụt. Nǎm nay mùa mưa sắp đến, giặc lụ…