tennguoidepnhat.net
Nói chuyện tại Hội nghị quân sự lần thứ nǎm (8-1948)
Ở trong xã hội, muốn thành công phải có ba điều kiện là: thiên thời, địa lợi và nhân hoà. Ba điều kiện ấy đều quan trọng cả. Nhưng thiên thời không quan trọng bằng địa lợi, mà địa lợi không quan tr…