tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh (15-11-1948)
Đồng bào yêu quý, Tôi rất vui lòng thay mặt Chính phủ khen ngợi đồng bào toàn huyện đã thanh toán xong nạn mù chữ. Thế là huyện Cẩm Xuyên đã tranh được cái vinh dự xung phong cho Hà Tĩnh và Liên kh…