tennguoidepnhat.net
Thư gửi cụ Tạ Quang Yên (9-1948)
Kính gửi cụ Tạ Quang Yên ở Nam Định, Tôi rất cảm động được báo cáo rằng cụ có 8 người con, trong đó 6 người tham gia kháng chiến, mà 4 người đã oanh liệt hy sinh vì Tổ quốc. Tôi trân trọng thay mặt…