tennguoidepnhat.net
Cách làm việc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách (23-9-1948)
Chính quyền thì có những Hội đồng. Các đoàn thể thì có những Uỷ ban. Đó là tập thể lãnh đạo. Vì sao cần phải có tập thể lãnh đạo ? Vì một người dù khôn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến …