tennguoidepnhat.net
Một việc mà các cơ quan lãnh đạo cần thực hành ngay 930-11-1948)
KIỂM TRA Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi. Song từ nguồn gốc đi đến thắng lợi thực sự, còn phải tổ chức, phải đấu tranh. Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chí…