tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào công giáo toàn quốc nhân ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh (25-12-1948)
Nhân ngày Thiên Chúa giáng sinh, tôi gửi lời thân ái chào mừng đồng bào. Đã ba nǎm nay, dân tộc ta hy sinh kháng chiến chống giặc xâm lǎng. Dù khó nhọc, hy sinh đến thế nào, chúng ta vẫn giữ vững l…