tennguoidepnhat.net
Tặng Võ Công – Tặng cụ Võ Liêm Sơn (1948)
Thiên lý công tầm ngã, Bích cảm nhất ngôn trung! Sự dân nguyện tận hiếu, Sự quốc nguyện tận trung. Công lai ngã hân hỉ, Công khứ ngã tư công. Tặng công chỉ nhất cú: “Kháng chiến tất thành côn…