tennguoidepnhat.net
Thư gửi đội lão quân huyện Nam Đàn (17-2-1949)
Gửi Đội lão quân Nam Đàn, Tôi rất vui lòng thay mặt Chính phủ chúc mừng Đội lão quân Nam Đàn đã thành lập và mong rằng: Các huyện, các tỉnh khác cũng sẽ thành lập những đội lão quân. Theo ý tôi thì…