tennguoidepnhat.net
Thư gửi các điền chủ huyện Yên Dũng, Bắc Giang (1-1949)
Gửi toàn thể đồng bào huyện Yên Dũng, Bắc Giang(1) Tôi đã nhận được bản nghị quyết của cuộc Hội nghị ngày 8-12-1948. Tôi rất vui lòng biết rằng đồng bào điền chủ chẳng những sẵn sàng giảm địa tô 25…