tennguoidepnhat.net
Thư gửi các cán bộ dân quân trường Lê Bình khoá 2 (1-1949)
Các chú đã nghiên cứu gì? – Nghiên cứu cách đánh giặc. Muốn đánh thắng giặc, phải dựa vào ai? – Trước nhất và mọi việc phải dựa vào nhân dân. Vậy mỗi cán bộ và mọi chiến sĩ dân quân du …