tennguoidepnhat.net
Lộc bất tận hưởng
Đó là câu tục ngữ, câu răn dạy, khuyên bảo con người, có nghĩa là “có lộc không nên hưởng hết một mình” mà nên chia sẻ cho người khác. Tháng 8 năm 1945, trên đường từ chiến khu về Hà Nội, dừng chân…