tennguoidepnhat.net
Báo tiệp – Tin thắng trận (1948)
Nguyệt thôi song vấn: – Thi thành vị ? – Quân vụ nhưng mang vị tố thi. Sơn lâu chung hưởng kinh thu mộng, Chính thị Liên khu báo tiệp thì. TIN THẮNG TRẬN Trǎng đẩy cửa sổ hỏi: – T…