tennguoidepnhat.net
Trả lời nhà báo Mỹ Harôn Ixắc (3-1949)
1. Hỏi: Theo ý Cụ, thì cuộc đàm phán giữa Pháp và Bảo Đại sẽ thế nào? Trả lời: Chúng tôi không cần biết đến cuộc “đàm phán” ấy. 2. Hỏi: Theo ý Cụ, thì có thể cǎn cứ trên những điều Pháp…