tennguoidepnhat.net
Trả lời điện phỏng vấn của ông Oantơ Brit (3-1949)
1. Hỏi: Với điều kiện gì thì Cụ nhận Liên hợp quốc can thiệp vào việc Việt Nam? Trả lời: Tôi tiếc rằng chúng ta không gặp nhau, sau đây là trả lời cho những câu hỏi của ông: – Độc lập và thốn…