tennguoidepnhat.net
Trả lời điện phỏng vấn của Dân quốc nhật báo (1949)(1)
Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết ý kiến về bản ký kết 8/3 vừa ký giữa Pháp và Bảo Đại 32 ? Trả lời : Đối với dân Việt Nam, đó chỉ là một tờ giấy lộn. Thứ thống nhất và độc lập giả hiệu ấy chẳng lừa bịp đ…