tennguoidepnhat.net
Thư gửi ông Hồ Đức Thành (2-1949)
Gởi ông Hồ Đức Thành, (Trường đại học Pháp lý Vĩnh Yên chuyển) Chú Đức Thành, Được tin chú đã thảo xong “Trung Hoa sử lược”. Chưa biết nội dung thế nào. Nhưng dù sao, đó là một thành tí…