tennguoidepnhat.net
Thư gửi “Quân nhân học báo” (4-1949)
Quân nhân phải biết võ, phải biết vǎn, võ là như tay phải, vǎn là như tay trái của quân nhân. Biết võ, biết vǎn, mới là quân nhân hoàn toàn. Muốn biết thì phải thi đua học. Học không bao giờ cùng. …