tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào vùng Hà nội (4-1949)
(Nhờ UBKCHC Hà Nội chuyển) Đồng bào trong và ngoài Hà Nội đương đầu với giặc Pháp trước hết, lâu hơn hết. Vì vậy, mà hy sinh, đau đớn, cực khổ nhiều hơn hết. Mà cũng trung thành, gan góc, kiên quyế…