tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào các tỉnh có đê (5-1949)
Mấy nǎm liền, ta đã tránh được nạn lụt, do đó mà tránh khỏi nạn đói. Thành công đó là nhờ sự cố gắng chung của toàn thể đồng bào. Nhờ các cụ phụ lão, các đoàn thể, các cơ quan hành chính, chuyên mô…