tennguoidepnhat.net
Không đề (1949) (1)
Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà, Nǎm mươi chín tuổi vẫn chưa già. Chờ cho kháng chiến thành công đã, Bạn sẽ ǎn mừng sinh nhật ta. Nǎm 1949 Sách Hồ Chí Minh Thơ, Nxb Vǎn học, Hà Nội, 1975, tr.58. cpv.…