tennguoidepnhat.net
Điện gửi toàn thể đồng bào tỉnh Hà Tĩnh (15-5-1949)
Hà Tĩnh là một tỉnh thanh toán xong nạn mù chữ trước nhất trong nước, lại xung phong đỡ đầu dân quân, nhất là các xã ở Can Lộc, đã giúp 80 đến 200 vạn đồng. Đó là kết quả đầu tiên của Thi đua ái qu…