tennguoidepnhat.net
Thư gửi cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh, cựu binh (27-7-1949)
Biết lớp học xong, tôi muốn đến thǎm. Nhưng tiếc không đến được. Vậy tôi gửi vài lời khuyên các cô các chú: Có thể thí dụ rằng: 3 tháng này các bạn đã học cửu chương. Còn muốn giỏi các phép tính th…