tennguoidepnhat.net
Thư gửi báo Quân du kích (7-1949)
Làm cho: Mỗi quốc dân là một chiến sĩ, Mỗi làng xóm là một pháo đài. Làm cho: Quân đội giặc đến đâu cũng bị khuấy, bị phá, bị diệt. Bộ đội ta đến đâu cũng được giúp đỡ đầy đủ về vật chất và tinh th…