tennguoidepnhat.net
Thư gửi các cháu nhi đồng (19-10-1949)
Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Độc lập, chắc các cháu đều mong nghe Bác nói chuyện. Vậy Bác kể tóm tắt cho các cháu nghe. Hơn tám mươi nǎm qua, giặc Pháp cướp nước ta. Rồi chúng…