tennguoidepnhat.net
Thư gửi Hội nghị cán bộ nông dân cứu quốc toàn quốc (11-1949)
Nước ta là một nước nông nghiệp. Hơn 9 phần 10 dân ta là nông dân. Hơn 9 phần 10 nông dân ta là trung, bần và cố nông. – Trong Vệ quốc quân và bộ đội địa phương, dân quân du kích số đông là n…