tennguoidepnhat.net
Rút kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm (31-10-1949)
Sau mỗi một việc cần phải rút kinh nghiệm. Kinh nghiệm riêng từng cán bộ, từng địa phương. Kinh nghiệm chung tất cả các cán bộ và các địa phương. Kinh nghiệm thất bại và kinh nghiệm thành công. Rồi…