tennguoidepnhat.net
Sáu mươi tuổi (5-1950)
Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán, So với ông Bành vẫn thiếu niên. Ǎn khoẻ, ngủ ngon, làm việc khoẻ, Trần mà như thế kém gì tiên! Nǎm 1950 Sách Hồ Chí Minh, Thơ, Nxb Vǎn học, Hà Nội, 1975, tr.60. cpv…