tennguoidepnhat.net
Cận Long Châu – Đến gần Long Châu (29-3-1950)
Viễn cách Long Châu tam thập lý, Dĩ vǎn pháo hưởng dữ cơ thanh. Việt Nam dân chúng chân anh dũng, Kháng chiến tất thắng, kiến quốc tất thành. 29-3-1950 Dịch nghĩa ĐẾN GẦN LONG CHÂU Cách xa Long Châ…