tennguoidepnhat.net
Thư cảm ơn (2-6-1950)
Tôi trân trọng cảm ơn: Quốc hội, Chính phủ, các đoàn thể, các chiến sĩ, các cán bộ, Đồng bào trong nước, ngoài nước và trong vùng tạm bị địch chiếm. Tôi riêng cảm ơn các cụ phụ lão và các cháu than…