tennguoidepnhat.net
Gửi đồng bào Thanh Hoá (6-1950)
(Nhờ Chủ tịch UBKCHC chuyển) Tôi rất vui lòng được báo cáo rằng: Đồng bào tỉnh nhà đã hǎng hái thi đua giúp đỡ bộ đội địa phương, đến nay đã ủng hộ một số tiền ngoài 84 triệu đồng và một số trâu bò…