tennguoidepnhat.net
Thư khen đồng bào và chiến sĩ Nam Bộ (9-1950)
Quân dân Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ đã kháng chiến 5 nǎm và đang tiếp tục củng cố bức Thành đồng của Tổ quốc. Thực dân xâm lược Pháp dựa vào sự giúp đỡ của bọn can thiệp Mỹ và bù nhìn phản quốc đã…