tennguoidepnhat.net
Mệnh lệnh gửi Liên khu uỷ Việt Bắc chuyển các tỉnh trong Liên khu (6-8-1950)
Các tỉnh phải chỉnh đốn phát triển và củng cố du kích các xã một cách thiết thực để: – Ở vùng tự do thì chuẩn bị đánh địch trong thu đông này. – Ở vùng tạm chiếm thì tích cực khuấy rối …