tennguoidepnhat.net
Thư gửi Hội nghị Hoà bình ở Việt Nam (17-11-1950)
Kính gửi Hội nghị hoà bình, Thưa các đại biểu, Nhân dân Việt Nam ta cũng như nhân dân các nước trên thế giới đều yêu chuộng hoà bình, để xây dựng một xã hội dân chủ tốt đẹp. Nhưng đế quốc chủ nghĩa…