tennguoidepnhat.net
Tặng đồng chí Trần Canh (10-1950)
“Hương tân” mỹ tửu dạ quang bôi, Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu, Địch nhân hưu phóng nhất nhân hồi. Dịch nghĩa TẶNG ĐỒNG CHÍ TRẦN CANH Rượu ngọt “sâ…