tennguoidepnhat.net
Vô đề – Không đề (1950)
Sơn kính khách lai, hoa mãn địa, Tùng lâm quân đáo, điểu xung thiên. Quân cơ, quốc kế thương đàm liễu, Huề dũng giai đồng quán thái viên. Dịch nghĩa KHÔNG Đề Lúc khách lại, trên đường mòn bên núi, …