tennguoidepnhat.net
Thư gửi Đại hội trù bị (1-1951)
Thân ái gửi các đại biểu, Tôi muốn đến cùng các đồng chí thảo luận những báo cáo sẽ trình trước Đại hội. Nhưng chưa đến được, tiếc quá. Sau đây là vài ý kiến riêng để giúp các đồng chí trong việc t…