tennguoidepnhat.net
Thư gửi nông dân thi đua canh tác (2-1951)
Cùng đồng bào nông dân toàn quốc, Từ ngày phát động phong trào toàn dân canh tác, mọi người đều nỗ lực thi đua cày cấy trồng trọt. Nhờ đó mà nǎm ngoái, mặc dầu thiên tai (lụt, hạn) nhân hoạ (giặc p…