tennguoidepnhat.net
Cộng sản (17-7-1951)
Trước ngày cách mệnh Nga thành công, ở Âu Mỹ, hễ ai nói động đến quyền lợi của giai cấp tư bản thì bị mắng là “bọn xã hội chủ nghĩa”. Có khi bị bỏ tù nữa. Ngày nay, đã có nước cộng sản …