tennguoidepnhat.net
Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm lần thứ nǎm ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1951)
Cùng đồng bào toàn quốc và kiều bào ở nước ngoài, Cùng các chiến sĩ anh dũng, Vệ quốc quân, bộ đội địa phương, dân quân du kích, Cùng các cán bộ chính quyền và đoàn thể, Cùng các cụ phụ lão, các ch…