tennguoidepnhat.net
Điện vǎn gửi chiến sĩ, cán bộ và đồng bào các vùng mặt trận (12-1951)
Thân ái gửi chiến sĩ, cán bộ và đồng bào các vùng mặt trận, Tôi được báo cáo: các chiến sĩ và cán bộ đang anh dũng thi đua giết giặc lập công, đồng bào đang ra sức thi đua giúp đỡ bộ đội, nhất là đ…