tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào, chiến sĩ và cán bộ toàn quốc
Kế hoạch thi đua tǎng gia sản xuất và tiết kiệm do Chính phủ đề ra, đã được Ban Thường trực Quốc hội đồng ý. Đã được Ban Chấp hành Trung ương Mặt trận Liên – Việt đồng ý. Đã được các đoàn thể…