tennguoidepnhat.net
Thư gửi các đại biểu Hội nghị cán bộ chính quyền toàn quốc lần thứ 5
Các đại biểu về địa phương: – Tổ chức những Ban huấn luyện ít ngày, làm cán bộ từ khu đến xã thấm thuần chính sách sản xuất và tiết kiệm (và chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu), tức…