tennguoidepnhat.net
Bọn đế quốc cướp nước không bao giờ có thể nô dịch dân tộc Việt Nam anh dũng (1-1952)
Tôi viết những dòng này, nhân mấy ngày nghỉ ngắn ngủi đầu nǎm mới. May mắn hơn nhiều dân tộc khác, người Việt Nam chúng tôi cũng như các bạn Trung Quốc và Triều Tiên, mỗi nǎm chúng tôi có hai ngày …