tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào các tỉnh có đê (2-6-1952)
Mùa nước lũ sắp đến. Đồng bào trung châu Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã bắt đầu đắp đê và chuẩn bị hộ đê. Đồng bào làm những việc ấy đồng thời với việc tǎng gia sản xuất và đánh giặc. Đánh giặc để giữ l…