tennguoidepnhat.net
Mừng kênh Vonga – Đông hoàn thành (27-7-1952) (7-8-1952)
Xưa có câu: Đào núi và đắp bể, Luyện đá vá trời xanh, Việc gì, dù khó mấy, Quyết chí, ắt làm thành. Ngày nay: Chính sách Xtalin Quyết xây dựng hoà bình, Và gìn giữ hoà bình, Tạo phúc cho dân sinh. …