tennguoidepnhat.net
Lời giới thiệu – Tập 7
Tập 7 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, công bố những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 nǎm 1953 đến cuối tháng 6 nǎm 1955. Nét nổi bật nhất của tư tưởng Hồ …